72 Names of God

כהת אכא ללה מהש עלם סיט ילי והו
הקם הרי מבה יזל ההע לאו אלד הזי
חהו מלה ייי נלך פהל לוו כלי לאו
ושר לכב אום ריי שאה ירת האא נתה
ייז רהע חעם אני מנד כוק להח יחו
מיה עשל ערי סאל ילה וול מיך ההה
פוי מבה נית ננא עמם החש דני והו
מחי ענו יהה ומב מצר הרח ייל נמם
מום היי יבם ראה חבו איע מנק דמב