72 Names of God

כהת אכא ללה מהש עלם סיט ילי והו
הקם הרי מבה יזל ההע לאו אלד הזי
חהו מלה ייי נלך פהל לוו כלי לאו
ושר לכב אום ריי שאה ירת האא נתה
ייז רהע חעם אני מנד כוק להח יחו
מיה עשל ערי סאל ילה וול מיך ההה
פוי מבה נית ננא עמם החש דני והו
מחי ענו יהה ומב מצר הרח ייל נמם
מום היי יבם ראה חבו איע מנק דמב

Tzadikim 72 Names of God

כמת אנא ליה מבש עאם סבט ייי ווו
המם היי מרה יצל המע להו אנד החי
חהו מנה יחי נמך פנל ליו כבי לוו
והר ליב אום רלי שאה ירת השא ניה
יחז רהע חום אני מנד כעק להח ייו
מתה עאל ערי סאל ייה וול מכך השה
פאי מלה נות נהא עלם היש דלי והו
מזי עלו יאה והב מזר הבח ירל נקם
מהם הלי יים רלה חהו אלע מכק דהב