Nissan Day 13 for the year 5782 is the evening of April 13 2022 and the day of April 14 2022 which connects to ALL of the months of the year.


The Number 13 is the gematria of the word Echad אחד, Ahava אהבה, Deagah דאגה. These words mean Oneness and Unity, Love, and Caring respectively. This is part of God's Mercy and why there are 13 Principles of Mercy. On the 13th day The ARI teaches that we can make up for any missed days of the ritual during the first 12 days. This will take a little longer than the ritual on the other days because we are doing all 89 verses of this section of Torah. 89 is the numerical value of the word Chanukah - the Holiday of Miracles.

According to the teachings of the ARI (Rabbi Isaac Luria may he forever be a light unto the world) one should follow the steps below. The more one learns about the following:

1) The permutation of the names of God associated with all 12 months;

2) The letters that created all of the months.

3) The Torah Verses that describe the initial offering of the Nasi of all of the Tribes;


Steps to follow

It is best to do the saying or scanning of this information during the morning hours since morning has the energy of Mercy within it.

1. The permutation of the Tetragrammaton.There are 4 letters in the Tetragrammaton which would normally form 24 permutations, but there are 2 letters which are the same which make only 12 permutations. One for each month. Scan these Names of God from Right to Left. These are the permutations for the month of Adar. We are taught that all 12 permutations should be scanned for the month of Adar.

יהוה יההו יוהה הוהי הויה ההוי והיה וההי ויהה היהו היוה ההיו אהיה אההי איהה היהא היאה ההיא יהאה יההא יאהה האהי האיה ההאי

2. The Ana Bekoach is composed of the 42 letter name of God used during the creation of the physical world. As such it has the essence of creation with in it. This also includes the essence of the Science of Hebrew Astrology. Please Say/Sing the Ana Bekoach; Stop at each Verse and Scan these Letters and Names from Right to Left.

ג ק First Verse ע ב צ ב, Second Verse ס ג ק ג, Third Verse הד נד, Fourth Verse ט כ, Fifth Verse פ ו פ ל, Sixth Verse ר ז ר י, Seventh Verse ח ת

.

4. By making connection to the reading from the Torah of each donation by each Nasi each day during Nissan, we can take control of the Astrological effect associated with that Tribe. Read or Scan the Hebrew right to left; The smaller letters are the transliteration of the Hebrew; and the regular letters are the English Translation of Bamidbar Numbers Chapter 7 Verses 1 to 89


Verse 1

֑ויהי ביום כלות משה להקים את-המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת-כל- כליו ואת-המזבח ואת-כל-כליו וימשחם ויקדש אתם

Vayihi BeYom Calot Moshe Lhakim et Hameshcan Vayemshach oto Vayekadesh oto Vet Kol Calev Vet HaMezbayach Vet Kol Calev Vayimshachaim Vayekadesh otam

And it came to pass on the day that Moses had made an end of setting up the tabernacle, and had anointed it and sanctified it, and all the furniture thereof, and the altar and all the vessels thereof, and had anointed them and sanctified them;


Verse 2

ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על- הפקדים

Vayikrivo NeSiai Yisrael RaShi Bait Avotam Haim Nasia Hamatot haim Haadim al Hapkudim

Speak unto the children of Israel, and say unto them: When either man or woman shall clearly utter a vow, the vow of a Nazirite, to consecrate himself unto the LORD,


Verse 3

ויביאו את-קרבנם לפני יהוה שש-עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על-שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכןם

Vayavohu Et Karbanam Kephnai HaShem Shesh Aglot Tzav Oshnai ASar Bakar Aglot Al Shenai Hansheim VeShor LeEchad Vayravo Otam Lefnai Hamishkan

And they brought their offering before the LORD, six covered wagons, and twelve oxen: a wagon for every two of the princes, and for each one an ox; and they presented them before the tabernacle.

Verse 4

ויאמר יהוה אל-משה לאמר

Vayomer HaShem El Moshe Lamore

And the LORD spoke unto Moses, saying:


Verse 5

קח מאתם והיו לעבד את-עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל-הלוים איש כפי עבדתו

Kach Maehtam Vahiyu laavad et ehvadat ohel moed vanattah otam el haloyam eesh caphi evedto

'Take it of them, that they may be to do the service of the tent of meeting; and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service.'

Verse 6

ויקח משה את-העגלת ואת-הבקר ויתן אותם אל-הלוים

Vayikach Moshe Et HaAglat VeEt Habakar Vayeten otam el Haloyam

And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.

Verse 7

את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם

Et Shetai HaEglot VeEt ArbaAt HaBakar Notain LeBenai Gershon CeFi Evedtam

Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service.

Verse 8

ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן-אהרן הכהן

VeEt Arbah HaEglot VeEt Shemanit HaBakar Notain LeBenai Merri Cafi Evedtam Be:Yad Ittamar Ben Aahron HaCohen

And four wagons and eight oxen he gave unto the sons of Merari, according unto their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

Verse 9

ולבני קהת לא נתן כי-עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו

Velebenai Kohath Lo Notain Ki Evedat HaKodesh Alhem Bacataf Yishoo

But unto the sons of Kohath he gave none, because the service of the holy things belonged unto them: they bore them upon their shoulders.

Verse 10

ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את- קרבנם לפני המזבח

Vayikrevoo Hanashiim Et CHanukat Hamizbeach Vayom Hamishach Eto Va;yikrevoo Hanashiim Et Karvonam Lefnai HaMizbeach

And the princes brought the dedication-offering of the altar in the day that it was anointed, even the princes brought their offering before the altar.

Verse 11

ויאמר יהוה אל-משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את- קרבנם לחנכת המזבח

Vayomer HaShem El MOshe Nasi Echad Leyom Nasi Echad leyom Yakrayvoo Et Karvanam LeChanukat Hamizbeach

And the LORD said unto Moses: 'They shall present their offering each prince on his day, for the dedication of the altar.'

Verse 12

ויהי המקריב ביום הראשון את-קרבנו נחשון בן-עמינדב למטה יהודה

Vayihi Hamakriv Bayom Harishon Et Karvano Nachshon Ben Aminadav Kematay Yehudah

And he that presented his offering the first day was Nachshon the son of Amminadab, of the tribe of Judah;

Verse 13

וקרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Vekarbeno Kaarat kesef echat sheloshim Oo mayah Mishkalah Mizrack Echad kesef Sheviim shekel beshekel hakodesh shenahem melaeem solet belulah vashemen LeMincha

and his offering was one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;

Verse 14

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Caf Echat AhsarahZahav Melayah ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 15

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;

Verse 16

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 17

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן נחשון בן-עמינדב

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chameshe Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Nachshon Ben Amenadav

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Nahshon the son of Amminadab.

Verse 1 for this Nasi; Verse 18 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום השני הקריב נתנאל בן-צוער נשיא יששכר

BeYom HaShaini HaKRiv Natanel Ben TzuAR Nasi Issachar

On the second day Nethanel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer:


Verse 2 for this Nasi; Verse 19 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

הקרב את-קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

HaKRiV Et Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 20 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 21 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 22 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 23 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן-צוער

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Natanel Ben Tzuar

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Natanel Ben Tzuar.

Verse 1 for this Nasi; Verse 24 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן-חלן

BeYom HaSheLishi Nasi Levnai Zevulan Eliav Ben Chalon

On the third day Eliab the son of Chalon, prince of the children of Zebulun:


Verse 2 for this Nasi; Verse 25 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 26 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 27 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 28 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 29 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליאב בן-חלן

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Eliav Ben Chalon

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Eliav Ben Chalon.

Verse 1 for this Nasi; Verse 30 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן-שדיאור

BeYom HaRevii Nasi Levnai Reuven Elitzur Ben Shadaiur

On the fourth day Elitzur the son of Shadaiur, prince of the children of Reuben:


Verse 2 for this Nasi; Verse 31 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 32 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 33 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 34 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 35 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליצור בן-שדיאור

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Elitzur Ben Shadaiur

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Elitzur Ben Shadaiur.

Verse 1 for this Nasi; Verse 36 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן-צורישדי

BeYom HaMishi Nasi Levnai Shimon Shelumiel Ben Tzurishaddai

On the fifth day Shelumiel the son of Zurishaddai, prince of the children of Simeon:


Verse 2 for this Nasi; Verse 37 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 38 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 39 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 40 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 41 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן-צורישדי

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Shelumiel the son of Tzurishaddai

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Shelumiel the son of Zurishaddai

Verse 1 for this Nasi; Verse 42 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן-דעואל

BeYom Hashishi Nasi Levnai Gad Elisaf Ben Deuel

On the sixth day Elisaf Ben Daiuel, prince of the children of Gad:


Verse 2 for this Nasi; Verse 43 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 44 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 45 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 46 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 47 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליסף בן-דעואל

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Elisaf the son of Deuel

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Elisaf the son of Deuel.

Verse 1 for this Nasi; Verse 48 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן-עמיהוד

BeYom Hashivii Nasi Levnai Efraim Elishama Ben Ammihood

On the seventh day Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim:


Verse 2 for this Nasi; Verse 49 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 50 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 51 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 52 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 53 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן-עמיהוד

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Elishama Ben Ammihud

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Elishama Ben Ammihud

Verse 1 for this Nasi; Verse 54 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן-עמיהוד

BeYom Hashivii Nasi Levnai Efraim Elishama Ben Ammihood

On the seventh day Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim:


Verse 2 for this Nasi; Verse 55 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 56 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 57 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 58 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 59 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן-עמיהוד

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Elishama Ben Ammihud

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Elishama Ben Ammihud

Verse 1 for this Nasi; Verse 60 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן-גדעני

BeYom HaTeshii Nasi Levnai Benyamin Avidan Ben Gidoni

On the Ninth day Avidan Ben Gidoni, prince of the children of Benyamin:


Verse 2 for this Nasi; Verse 61 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 62 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 63 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 64 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 65 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אבידן בן-גדעני

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Avidan Ben Gidoni

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Avidan Ben Gidoni

Verse 1 for this Nasi; Verse 66 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן-עמישדי

BeYom HaEsri Nasi Levnai Dan AchiEzer Ben Amishaddai

On the Tenth day AchiEzer Ben Amishaddai, prince of the children of Dan:


Verse 2 for this Nasi; Verse 67 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 68 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 69 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 70 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 71 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן-עמישדי

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban AchiEzer Ben Amishaddai

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of AchiEzer Ben Amishaddai

Verse 1 for this Nasi; Verse 72 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן-עכרן

BeYom Esti Esser Yom Nasi Levnai Asher Pagiel Ben Achran

On the Tenth day Pagiel Ben Achran, prince of the children of Asher:


Verse 2 for this Nasi; Verse 73 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 74 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 75 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 76 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 77 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן-עכרן

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Pagiel Ben Achran

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Pagiel Ben Achran

Verse 1 for this Nasi; Verse 78 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן-עינן

BeYom Shenaim Esser Yom Nasi Levnai Naftali Achirah Ben Ainan

On the Twelfth day Achirah Ben Ainan, prince of the children of Naftali:


Verse 2 for this Nasi; Verse 79 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה

Karbeno Karit Kesef Echat Sheloshim Oomeah Meshaklah Mezerak Echad Kesef SheviIm Shekel BeShekel HaKodesh Shenaihem Melaim Solet Beluulah Beshemen Leminchah

he presented for his offering one silver dish, the weight thereof was a hundred and thirty shekels, one silver basin of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meal-offering;


Verse 3 for this Nasi; Verse 80 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת

Kaf Echat ASarah Zehav MelaAh Ketoret

one golden pan of ten shekels, full of incense;

Verse 4 for this Nasi; Verse 81 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה

Par Echad Ben Bakar Ehyil Echad Kavash Echad Ben Shenato LeOlah

one young bullock, one ram, one he-lamb of the first year, for a burnt-offering;


Verse 5 for this Nasi; Verse 82 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שעיר-עזים אחד לחטאת

Seir Ezim Echad LeChataat

one male of the goats for a sin-offering;

Verse 6 for this Nasi; Verse 83 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחירע בן-עינן

Oolzevach Hashlamim Bakar Shenaim alim Chamesha Ahtudim Chamesha Kevasim Benai Shanah Chamesha Zeh Karban Achirah Ben Ainan

and for the sacrifice of peace-offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five he-lambs of the first year. This was the offering of Achirah Ben Ainan

Verse 84 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי-כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה

Zot Chanuchat Hamizbeach Bayom HiMashach Ito Maet Nasii Israel Kaarot Kesef Shetaim Esri Mizaki Kesef Shenaim Esser kifot Zahav Shetaim Esserah.

This was the dedication-offering of the altar, in the day when it was anointed, at the hands of the princes of Israel: twelve silver dishes, twelve silver basins, twelve golden pans;

Verse 85 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע-מאות בשקל הקדש

Sheloshim Vemeah HaKearah Haechat Kesef Veshevaaim Hamizrak haechad kal kesef hachlim alepaim veeravah meot Beshekel Hakodesh

each silver dish weighing a hundred and thirty shekels, and each basin seventy; all the silver of the vessels two thousand and four hundred shekels, after the shekel of the sanctuary;

Verse 86 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כפות זהב שתים-עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל-זהב הכפות עשרים ומאה

Kefot Zahav Shetaim Esri melayah ketoret Esria Esria hacaf beshekel hakodesh kol zahav hakifot esrim vemeah

twelve golden pans, full of incense, weighing ten shekels apiece, after the shekel of the sanctuary; all the gold of the pans a hundred and twenty shekels;

Verse 87 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

כל-הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים-עשר כבשים בני-שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת

all the oxen for the burnt-offering twelve bullocks, the rams twelve, the he-lambs of the first year twelve, and their meal-offering; and the males of the goats for a sin-offering twelve;

Verse 88 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני-שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו

and all the oxen for the sacrifice of peace-offerings twenty and four bullocks, the rams sixty, the he-goats sixty, the he-lambs of the first year sixty. This was the dedication-offering of the altar, after that it was anointed.

Verse 89 from Chapter 7 of Bamidbar (Numbers)

ובבא משה אל-אהל מועד לדבר אתו וישמע את-הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על-ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו

And when Moses went into the tent of meeting that He might speak with him, then he heard the Voice speaking unto him from above the ark-cover that was upon the ark of the testimony, from between the two cherubim; and He spoke unto him.

If you want to see the energy verses of the Tribe Names and the Names of the Nasiim please click the back link and revew the links with in each daily page.