Tikunei Zohar Number 48 - Tikun HaBrit

Tikunei Zohar 48 out of 70. This needs to be said daily, preferally in the morning, for the cleansing and Tikun = rectification of the sin of Keri = wasting seed.

תיקוני זהר דף מח/א

אשרי העם יודעי תרועה. דבר אחר קול ענות אנכי שומע, דא איהו ענויא דאנכי שומע, דאיהי צווחת בכל יומא למעלה, היא ובנהא, וקראן ליה תרין זמנין ערב ובקר שמע ישראל, וכל בר נש דאית ליה ענוי משכינתא, דאיהי עניא בגלותא, רחיקא מן בעלה, וקרא ליה בכל יומא שמע ישראל, דיהא נחית לגבה, ודאי עליה אתמר קול ענות אנכי שומע, קול דענויא דהאי עניא אנכי שמע:

קם אחד בקירטא ודא שכינתא תתאה, וחד בקשתא דא ברית צדיק, עליה אתמר שופ"ר הול"ך פז"ר גדו"ל, גירין דילה אינון צדיקים דישראל דקבילו ברית, דבזכותיה נפקין מגלותא, ורזא דמלה הא להם זרע, דאינון טפין דא זרק"א:

קמו תנאין ואמוראין דלעילא ובריכו ליה, ואמרו מטרה (נ"א עטרה) תהא אגינת עלך מחצים בגלותא, עלך אתמר לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, וקשתא וחצא דסטרא דקדושה יגן עלך, ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו, צנה דא שכינתא תתאה, וסחרה דא שכינתא עלאה, אמתו דא עמודא דאמצעיתא:

קם איהו ואמר תנאין תנאין משנה תהא בעזרייכו, ולא תשתניאו מרחמי לדינא, הלכה אזלת לימינא דילכון, לאתגברא בה על שנאיכון, קבלה תתקבל צלותכון, ברייתא אפיקת לכון ולבנייכו מגלותא, ומשעבודא ודינא דההוא דממנא על גלותא על בנייכו, מיד דבריך לון סליק לאתריה: קם רבי שמעון בקדמיתא פתח ואמר, תנא תנא אסתמר לך, דהא קירטא לגבך, ודא שכינתא, ובה אזדריקו תלת אבנין, דאינון תלת טפין דמוחא עלאין, דאינון י'י'י', ואתכלילו בחכמה בתבונה ובדעת:

אמר ליה רבי שים בסלע קנך, דהא קשתא לגבך דאיהו אות הברית, אסתמר מגירין דיליה, דאינון תלת ו'ו'ו', דסלקין ח"י בחושבן, ודא ח"י עלמין:

קם תנא תניינא ואמר ליה, הא תניא דמסייע לך, ברומחא דאיהו כלילא מארבע פרשיין, ודא ו' דאיהו עמודא דאמצעיתא, כליל שית תיבין דיחודא, ורמ"ח תיבין דאתמר ביה ושים בסלע קנך:

דהא קרני פרה לגבך, דאינון תרין נביאי קשוט, עלייהו אתמר אצמיח קרן לדוד, ומצמיח קרן ישועה סטרא דשכינתא אתקרי קרני פרה, מסטרא דשור וקרני ראם קרניו, ואינון משיח ראשון ושני י' ו', בית ראשון ושני ה"ה:

ושכינתא נטלא פורפירא מאשא סומקא ואצטבעת בה, ואתקריאת סומקא פרה אדומה תמימה, אדומה ודאי מסטרא דגבורה, תמימה מסטרא דההוא דאתמר ביה התהלך לפני והיה תמים, אשר אין בה מום מסטרא דיעקב דלית ביה פסולת, דאתמר ביה ויעקב איש תם, יעקב דלעילא, ובדיוקניה יעקב דלתתא, אשר לא עלה עליה עול, משעבודא דגלותא, בגין דאיהי שכינתא עלאה אתקריאת, ולא עוד אלא דאיהי אתקריאת שבת, דאיהי אסור במלאכה, בגין דאתקריאת חרות:

ושלמה בגינה אמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, בגין פרה אדומה דאיהי מטהרת את הטמא ומטמאה את הטהור דאתעסק בה, ורזא דמלה מי יתן טהור מטמא לא אחד, מטהרת את הטמא מסטרא דימינא, דכהנא מסטרא דימינא אתקרי איש טהור, בגין דלסטרא (נ"א דסטרא) דימינא איהי מיא דאורייתא, אף על גב דיהא טמא אתדכי בה, ומטמאת את הטהור דא גבורה, דלסטרא סמא"ל דנפל מקדושתיה, ומה דהוה טהור סאיב ליה, בגין דשליט:

תיקוני זהר דף מח/ב

על חיילין דמסאבו, וכהנא דאיהו טהור כד הוה משתדל לקרבא ליה לעזאזל, הוה מטהר לישראל מכל חובין דילהון, כמה דאת אמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וכו', ואיהו דהוה טהור הוה מתטמא בההוא עזאזל, והכי למי נדה הוה כהנא מטהר לה, ואיהו הוה מסתאב עד עדן רמשא דהוה מתדכי:

ועוד מטהרת את הטמא, כד נולד משה אתמר ביה לגבי בת פרעה ותרא אותו כי טוב הוא, דחמאת עמיה שכינתיה, ומיד דנגעה איהי ביה אתדכיאת ואתסיאת מצרעתא דילה, ומשה אתדבקת ביה צרעת, כמה דאת אמר והנה ידו מצורעת כשלג, דבההיא זמנא דנגעה ביה בת פרעה, פרחת שכינתא מניה, ובגין דא כד בעא לאתקרבא לגבה בסנה, אמרה ליה אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך, עד דיתפשט מההוא גופא דנגעת ביה בת פרעה, תמן אחזי ליה, דגופא דבר נש בהאי עלמא, איהו צרעת ממשכא דחוייא:

לבתר דאתפשט מניה, והדר לגנתא דעדן, אתלבש בגופא קדישא דיליה, ודא איהו והנה שבה כבשרו, והכי אתלבש משה בה, ודא איהו והנה שבה כבשרו, כקדמיתא דאתמר ביה עצם מעצמי ובשר מבשרי, ובגין דא אמר ליה של נעלך מעל רגליך, דא גופא דהוה ליה כנעל, ההוא דנגעה ביה בת פרעה, ואתלבש באחרא, ובההוא זמנא אהדרת עליה שכינתא:

ובגין דא אתחזי (נ"א אחזי) ליה באתין דעבד באת קדמאה, ואמר ליה הבא נא ידך בחיקך וכו', ואמאי בחיקך, הכא רמיז משוכבת חיקך שמור פתחי פיך, והנה מצורעת כשלג, ולבתר אחזי ליה דאתדכיא באורייתא, הדא הוא דכתיב בה והנה שבה כבשרו:

ועוד שכינתא תתאה איהי עגלה ערופה, ומסטרא דפרה שור, ודא איהו ופני שור מהשמאל, ומסטרא דעגלה, עגל בן בקר לחטאת, ופרה ודאי אתקריאת שכינתא עלאה כד נטלת מן גבורה, ושכינתא תתאה עגלה כד נטילת מניה: ועוד קרני פרה נצח והוד, בהם עמים ינגח יחדיו, קרני ראם חסד גבורה, דיעביד בהון קרבא בעמלק, וימחי ליה ולזרעיה מן עלמא:

ועוד קרני פרה אלין תלמידי חכמים דמתווכחין דא עם דא באורייתא, ומתנגחין כשוורים דא עם דא, בגין דאורייתא דעל פה איהי מסטרא דגבורה דאתקרי אלקי"ם, וביה פתחת אורייתא בראשית ברא אלקי"ם, בגין דא תלמידי חכמים אינון מתנגחין באורייתא כשוורים דא עם דא, ובגין דא יקו"ק כגבור יצא מסטרא דגבורה, יריע בתרועה, יצריח בשברים, על אויביו יתגבר בתקיעה בההוא זמנא כל ספירן נטלין מגבורה, ושמא דיו"ד ק"א וא"ו ק"א, ואפילו מלאכים דלעילא, וישראל דלתתא:

ולבתר דנטיל נוקמא מנייהו, יתמלי רחמין על ישראל, וקדם דיהא נטיל נוקמא מעמלק, לא יתיב בכורסיא, ובההוא זמנא דנטיל נוקמא מבני עשו, ייתי לפייסא לאילתא, ואיהי געי"א ובוכה, הדא הוא דכתיב (ירמיה ל"א) רחל מבכה על בניה, עד דאומי לה קודשא בריך הוא לאעברא לון מעלמא, ויקטול בהון, עד דיצטבע ימא מן דמהון, ויקטול בהון עד דיתפרנסון מנהון חיוון ברא תרי עשר שנין, ועופין דשמיא שבע שנין:

ועוד געי"א, תלש"א, אזל"א גרי"ש, געי"א בתרועה, ויהיב בהון סקילה, הדא הוא דכתיב (ישעיה ל"ד) ונטה עליה קו תהו ואבני בהו, תלש"א בשברים, ת"ל א"ש (ודא שריפה), ת"ל דא חנק, כגוונא דא אש שריפה, אזל"א גרי"ש בתקיעה, דאיהו כרומחא לקטלא לון בהרג:

שלשל"ת תרועה למתפש לון אסורין בבית אסורין דמלכא, כמה דאת אמר לאסור מלכיהם בזיקים וכו', שופר הול"ך, פס"ק, מק"ף, קלא דשופרא סלקא בתרועה:

English Translation for

Tiqun 48

בראשית שם תר׳׳י (פי׳ שנים) שם שב׳׳ת. כמו כן ב׳ראשי׳ת. ב׳רא שי׳ת (פי שש). והן שתי שבתות. עליהן נאמר שמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת וגו׳.

Bereishis TR”Ei (2) is there; ShaBa”T is there, like this: Beit =2 Reishit, BaR”A (He created) ShY”T (six); and they are two Sabbaths, about which it is stated:

(Shemos 31:16) And the Children of Israel kept the Sabbath, to make the Sabbath..

שתי פעמים הזכיר כאן שבת. כנגד שכינה עליונה ותחתנה.

Sabbath is mentioned twice here, corresponding to Higher and lower Shekinah. for their generations –what is for their generations (לדרתם (

But worthy is he who makes a habitation (dirah) for them on the Sabbath in the two chambers of the heart, and removes the evil inclination which is the desecration of the Sabbath from there.

The place within that we make is the expectation of connection. This is where both higher and lower Shekinah reside. Our thoughts reside in this place both arising and lifting themselves up along the connection of Shekinah.

The Sabbath represents a special kind of thought that is the fulfillment of a cycle. This cycle is represented above and below. Unless we become aware of both Lower and Higher we lose the connection.

The delight is the river. It is the connection, the flowing of Shekinah, and the ancient brook. It is sustained by Torah insights and brought together by the two Sabbaths.

What emerges from the Higher Eden is the essence of all that is emerging from Ayin Soph. It is the operation of the ‘way things work’ the essential production of something from nothing that is continuous throughout Creation.

chanoch adds: The code words HaKodosh Baruch Hu are being translated as "The Way Things Work". A more litteral translation is "The Holy Blessed He". In Kabbalah Hu = He = "Light". Thus The Holy Blessing Light" or "The Holy Light That Blessews."

The five hundred years represents the dimensions of Sephiros five each representing one hundred years or ten times ten. This is five from Binah or the seventh whereas the upper flows are transformed into the lower flows watering the garden blossoming into the lower Shekinah.

Make yourself a place of becoming which is the Sabbath and resist the chaos that is represented by the spleen, and / or by the gall bladder. Keep your thoughts on high and seek to travel with them ever higher and higher.

No judgments are carried out on Sabbath to also avoid the sins or the cursed things that conceal the true nature of Shekinah. The admonition is to dismiss or stay away from the chaos since nothing can be transformed in this state of mind. Chaos brings all these negative things, hunger, thirst, etc.

וצריכים ישראל לעשות לה שנוי בכל והרי העמידוהו. והוא דבור חול שהוא אסור בשבת.

And Israel needs to make a change in everything, and thus they have established it. And it is the mundane weekday speech which is forbidden on the Sabbath.

Section 85 B English Translation of Tikun 48

Thoughts of holiness need to be the focus on Shabbat. Shabbat is the symbol of holiness wherein we are given an extra boost each week to help us remember the higher pathways. It is these higher pathways that take Israel from indifference or the status quo-exile into the place of return the age of Moshiach.

Once you are immersed in holiness there can be no turning back.

Keep the Sabbath by attaching yourself to the holiness that is imbued in the day. Make use of the extra soul, the holy soul, and cleave to this.

chanoch adds: We attach to Holiness on Shabbat automatically. We continue to be attached by Not speaking of Mundane Matters = Tanit Debur.