Tzadikim 72 Names of God

כמת אנא ליה מבש עאם סבט ייי ווו
המם היי מרה יצל המע להו אנד החי
חהו מנה יחי נמך פנל ליו כבי לוו
והר ליב אום רלי שאה ירת השא ניה
יחז רהע חום אני מנד כעק להח ייו
מתה עאל ערי סאל ייה וול מכך השה
פאי מלה נות נהא עלם היש דלי והו
מזי עלו יאה והב מזר הבח ירל נקם
מהם הלי יים רלה חהו אלע מכק דהב